مشخصات فني كورين

صفحات کورین مشخصات مخصوص به خود را دارند که در صفحه ی مشخصات فنی کورین بطور مفصل بدان پرداخته ایم و فایلهای مربوط به ان را برای بارگذاری در آن بخش قرار داده ایم